phone +48 91 432 49 60
email biuro@rbgp.pl
WYDARZENIA

przejazdy Drugi wyjazd terenowy 12-14 sierpnia 2015

Odbyliśmy drugi zespołowy wyjazd w teren, podczas którego przez kilka dni przejeżdżaliśmy na rowerach i dokumentowaliśmy kolejne odcinki tras priorytetowych (południowy odcinek trasy Bałtyk – Wałcz oraz trasę Pojezierną) wyznaczając warianty ich przebiegu. Nasza baza miała miejsce we wsi Winniki w gminie Węgorzyno. Zebraliśmy duży zasób danych, w tym fotograficznych i filmowych, które poddaliśmy analizie. Będą one systematycznie nanoszone na mapę inwentaryzacyjną.

Wzięliśmy także udział w spotkaniu roboczym z wybranymi gminami, powiatami i nadleśnictwami, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Ińsko.

zarzad Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował propozycje korekty tras rowerowych 11 sierpnia 2015

Zarząd zaakceptował propozycje korekty tras rowerowych polegające na:

 1. usunięciu trasy „Dolina Parsęty" i dodaniu "Trasy zwiniętych torów" (wniosek Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty, załącznik nr 3). Jest to pętla Białogard - Bobolice - Grzmiąca - Barwice Połczyn-Zdrój - Świdwin - Białogard. Trasa ta może mieć niższy priorytet - oznaczona będzie jako trasa niepriorytetowa (tematyczna/wspomagająca/łącznikowa). Trasa jest też spójna z „Koncepcją budowy Międzynarodowego Szlaku R10 oraz Regionalnego Szlaku „Na Zwiniętym Torze” wspieranych przez 16 sygnatariuszy listu intencyjnego podpisanego w Darłówku dnia 21 maja 2015 r,
 2. przedłużeniu trasy „Dolina Tywy" od Trzcińska-Zdrój przez Dębno, Chwarszczany do Kostrzyna - duża możliwość wykorzystania dróg leśnych utwardzonych, połączenie z węzłem kolejowym Kostrzyn i międzynarodowymi trasami rowerowymi R-1 i Odra – Nysa D12.

przejazdy Dwa spotkania w Koszalinie 10 sierpnia 2015

Spotkanie w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

spotkanie Myślibórz

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ i Urzędu Marszałkowskiego WZ. Poświęcone było ono ocenie możliwości poprowadzenia fragmentów tras rowerowych drogami wojewódzkimi. Na wstępie Michał Urbański zdał relację z przebiegu prac nad projektem i przybliżył zebranym główne założeniach i cele „Koncepcji”. Następnie powiedział o problematycznych odcinkach tras, które z powodu braku innej alternatywy muszą być poprowadzone drogami wojewódzkimi i w większości wypadków wymagają budowy dróg rowerowych w obrębie pasa drogowego.

Dyrektor Pysz poinformował, że na podstawie uzgodnień z Zarządem Województwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich uczestniczy we wspólnych pracach nad tworzeniem ścieżek rowerowych. Na obszarach zabudowanych 50% kosztów ponoszą jednostki samorządu terytorialnego, podczas gdy poza obszarami zabudowanymi pokrywają one całość kosztów budowy ścieżek. Pan Dyrektor parokrotnie podkreślił, że nadrzędnym priorytetem dla Zarządu jest bezpieczeństwo rowerzystów i w związku z tym postulują jak największe odsunięcie ścieżek od dróg samochodowych. Zarząd nie dysponuje żadnymi środkami na finansowanie ciągów pieszo- rowerowych, musi zatem znać potencjalne źródła finansowania. Pytaniem jest także kwestia odpowiedzialności za utrzymanie tras rowerowych w obrębie dróg wojewódzkich.

Wanda Nowotarska, reprezentująca Urząd Marszałkowski WZ powiedziała, że o sposobie utrzymania tras zadecyduje Zarząd WZ. Część samorządów natomiast wyraziła wolę finansowej partycypacji w budowę. Wyjaśniła także, że celem spotkania jest ustalenie, czy są na odcinkach dróg wojewódzkich jakieś przeciwskazania i przeszkody, które uniemożliwiałby ruch rowerowy w tym rejonie, a kwestie finansowe nie są w tym momencie przedmiotem rozmów.

Pan Naczelnik Leszek Jęczkowski zwracał uwagę na bezpieczeństwo użytkowników dróg i łączącą się z nim konieczność zdjęcia ruchu rowerowego z dróg wojewódzkich. Przedstawiciele ZZDW jednomyślnie popierali ideę prowadzenia dróg rowerowych po wałach przeciwpowodziowych i nasypach zamkniętych linii kolejowych. Dodatkową barierą w wielu miejscach jest zbyt mała szerokość pasa drogowego, w efekcie czego niejednokrotnie rowy, czy nasypy nie mieszczą się w ich obrębie i znajdują się na terenie działek należących do innych gestorów. Uniemożliwia to tym samym lokalizację infrastruktury dla rowerzystów.

Spotkanie z przedstawicielami gmin i miast

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta Koszalina, gmin: Sianów, Mielno, Świeszyno i Darłowo, Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ.

Spotkanie rozpoczął Michał Urbański i przybliżył zebranym założenia i cele projektu, ze szczególnym naciskiem na dwie trasy: „Bałtyk-Wałcz” oraz „Nadmorską”. Są one priorytetowe i kluczowe dla rozwoju turystycznego regionu, gdyż łączą atrakcje turystyczne z miastami.

Poruszony został temat wymogów lokalizowania oraz parametrów technicznych tras rowerowych. W rejonie nadmorskim trasy powinny być szersze niż standardowe – o szerokości nie mniejszej niż 3 m. W wielu nadmorskich miejscowościach istniejące ścieżki nie umożliwiają swobodnego przejazdu rowerom, ponieważ są zbyt wąskie.

Uwagi uczestników na temat szczegółowego przebiegu tras:

 • Okolice Darłowa, a zwłaszcza odcinek Darłowo – Ustka charakteryzują się dużym natężeniem ruchu samochodowego.
 • Gmina Mielno podpisała umowę z gminą Będzino oraz przygotowała koncepcję ścieżki rowerowej do granicy z Będzinem. Pokrywa się ona z wariantem przedstawionym na mapie. Obecnie trwają prace nad opracowaniem drogi ze ścieżką rowerową ulicą Nabrzeżną do latarni morskiej. Problematyczny jest natomiast przebieg ewentualnej ścieżki rowerowej drogą powiatową w kierunku Sarbinowa. Obawy budzą plany związane z budową elektrowni atomowej, które mogą wpłynąć negatywnie na uzgodnienia związane z wytyczeniem trasy w tym rejonie, ze względu na zasięg strefy ochronnej wokół elektrowni.
 • W Sarbinowie przy ul. Południowej jest droga dla rowerów, ale są plany poprowadzić trasę ul. Nadmorską, tak by rowerzyści poruszali się przez centrum miejscowości. Biegłaby ona następnie ulicą Leśną do ulicy Morskiej w Chłopach, ulicą Kapitańską, po czym drogą leśną. Obecnie trwają rozmowy z nadleśnictwem w kontekście partycypacji w budowę trasy.
 • W samym Mielnie celowe byłoby skierowanie rowerzystów na wał przeciwpowodziowy, by odciążyć główną ulicę, na której w sezonie jest zbyt duży ruch. Gmina opracowuje także koncepcję, zakładającą wykonanie „przekopu” w pobliżu budynku urzędu gminy. Przewidziana jest budowa mostku, a za kanałem Jamneńskim trasa biegłaby wzdłuż drogi powiatowej.
 • Gmina Mielno opracowuje wspólnie z gminą Będzino koncepcję dostosowania wałów przeciwpowodziowych na potrzeby rowerzystów. Koncepcja w głównej mierze dotyczy uzupełnienia wałów o mosty i wjazdy na wał. Ścieżka z Mielna do Koszalina, pomimo asfaltowej nawierzchni nie jest przyjemna dla turystów, stąd pomysł przeniesenia jej na wały przeciwpowodziowe. Trasa ta prowadziłaby do Darłowa, wzdłuż jeziora Jamno i rzeki Dzierżęcinki – jej prawym brzegiem.
 • Na przeprowadzenie trasy z Łaz do Dąbkowic zostało zawarte porozumienia z powiatem Sławieńskim, a odcinek ścieżki rowerowej z Łaz do jeziora jest przedmiotem sporządzanej obecnie dokumentacji.
 • W Darłowie planowana jest ścieżka rowerowa w formie obwodnicy wzdłuż kanału lub ulicą Jana Pawła II i dalej do Darłówka. Darłówko jest dostępne dla rowerzystów, ale trasa biegnąca drogą leżącą w gestii Urzędu Morskiego wyłożona jest płytami Jomb. Obecnie trwają prace nad projektem 34 metrowej kładki na przekopie.
 • Trasa rowerowa powinna być przeprowadzona po mierzei, gdyż tereny po południowej stronie jeziora mają zróżnicowaną, pagórkowatą rzeźbę i trudne podjazdy.
 • W ramach Leśnych Kompleksów Promocyjnych powstaje trasa rowerowa na odcinku z Polanowa do Koszalina.

grupasterujaca Spotkanie grupy sterującej 5 sierpnia 2015

O czym rozmawialiśmy

Przekazaliśmy informacje o stanie prac nad projektem:

 1. przejechane odcinki tras (inwentaryzacja rowerowa)
 2. wnioski z pomiarów ruchu rowerowego
 3. spotkania z gminami, powiatami, nadleśnictwami i innymi podmiotami

Zaproponowaliśmy zmiany w przebiegu dwóch tras: - usunięcie trasy "Dolina Parsęty" i dodanie "Trasy zwiniętych torów" (zgodnie z wnioskiem Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty) oraz Koncepcji budowy Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-10 oraz Regionalnego Szlaku Rowerowego „Na zwiniętym torze” wspieranych przez 16 sygnatariuszy listu intencyjnego podpisanego w Darłówku dnia 21 maja 2015 r. - przedłużenie trasy "Dolina Tywy" od Trzcińska-Zdrój przez Dębno do Kostrzyna.

Konferencja prasowa miała pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców regionu.

Aspekty różnych źródeł finansowania realizacji infrastruktury rowerowej.

Opiniowaliśmy koncepcję SSOM i wskazaliśmy na brak spójności z koncepcją wojewódzką.

prezentacja

Wnioski i ustalenia

 1. Przychylono się do propozycji zmiany przebiegu dwóch tras ("Dolina Parsęty" i "Dolina Tywy").
 2. Uznano za bezpodstawne finansowanie ze środków województwa lub innych programów budowy dróg rowerowych znajdujących się poza korytarzami priorytetowymi wskazanymi w Koncepcji. W przypadku finansowania z programu INTERREG reprezentant województwa będzie popierał tylko te projekty, które będą się wpisywały w Koncepcję sieci tras rowerowych.
 3. We wniosku na Zarząd Województwa należy wspomnieć o aspekcie związanym z ryzykami dotyczącymi finansowania realizacji infrastruktury w najbliższej perspektywie.
 4. Województwo w razie potrzeby podpisze umowę z Lasami Państwowymi o współpracy i wspólnej promocji projektu sieci tras rowerowych. RBGPWZ ma przedstawić listę problemów/punktów do dyskusji z Lasami Państwowymi.
 5. Informacja o stanie prac nad projektem zostanie uzupełniona o punkty dot. dużego i pozytywnego odzewu na projekt wśród mieszkańców województwa oraz koncepcji SSOM (opiniowanie, brak spójności) i zostanie przedstawiona we wniosku na obrady Zarządu Województwa 11 sierpnia br.
 6. Szczegółowa informacja dot. źródeł finansowania zostanie przygotowana w późniejszym terminie i przedstawiona na odrębnym posiedzeniu Zarządu.
 7. Kliknij na obrazek obok, aby zobaczyć prezentację.

przejazdy Konferencja prasowa 23 lipca 2015

W konferencji uczestniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Przedstawił on dziennikarzom ideę i główne cele projektu oraz przebieg głównych korytarzy.

Wanda Nowotarska uszczegółowiła te informacje założeniami dla projektowanych tras.

Zawartość, działanie i możliwości mapy interaktywnej zaprezentowała Milena Nowotarska - członek zespołu projektowego RBGP WZ.

W trakcie konferencji zaprezentowano także film promocyjny zmontowany z elementów filmów kręconych podczas przejazdów rowerowych. Efektem konferencji prasowej był szereg artykułów w prasie lokalnej oraz Internecie.

przejazdy Spotkanie z przedstawicielami gmin, powiatu i nadleśnictw w Czaplinku 15 lipca 2015

W spotkaniu roboczym zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Czaplinku uczestniczyli przedstawiciele gmin: Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Barwice, a także Powiatu Drawskiego oraz Nadleśnictw w Złocieńcu i Czaplinku. Po części informacyjnej, w której główny projektant przedstawił cele i założenia metodologiczne projektu, uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i sugestie dotyczące możliwości przebiegu tras rowerowych na konkretnych odcinkach.

przejazdy Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Moryniu 9 lipca 2015

W siedzibie Geoparku odbyliśmy kolejne spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin: Moryń, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój, a także Nadleśnictwa Mieszkowice i Zespołu Parków Krajobrazowych. Głowny projektant Michał Urbański przedstawił interesariuszom główne założenia projektu, opisał metody prowadzenia inwentaryzacji i pomiarów. W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję od przedstawienia swojego punktu widzenia i propozycji odnośnie wariantów przebiegu trasy w dolinie Tywy.

przejazdy Przejazdy na trasie Trzcińsko-Zdrój - Barlinek 8 lipca 2015

Trzcińsko-Zdrój - Barlinek

Tomasz Jaksina i Marek Wiśniewski przejechali odcinki wariantowe na trasie pojeziernej.

przejazdy Przejazd na trasie Piecnik - Wałcz 6 lipca 2015

Piecnik - Wałcz

Karolina Kluz przejechała odcinek na trasie Piecnik - Wałcz przez Nakielno.

przejazdy Trzecie pomiary ruchu rowerowego 6 lipca 2015

Zgodnie z założeniami przeprowadziliśmy trzecie i ostatnie w tym roku pomiary ruchu rowerowego. Rowerzystów liczyliśmy w 5 punktach pomiarowych, w dzień powszedni w sezonie wakacyjnym. Podobnie jak podczas pomiarów sobotnich, na trasie nadmorskiej w punkcie pomiarowym między Dźwirzynem a Rogowem zanotowaliśmy największą liczbę rowerzystów (w tym turystów długodystansowych z sakwami). W pozostałych miejscach, za wyjątkiem punktu w Charzynie, liczba rowerzystów była mniejsza do wyników z badania weekendowego.

badanie Toporzyk
badanie Dźwirzyno
badanie Charzyno
badanie Wałcz leśniczówka badanie Wałcz przejazd kolejowy

przejazdy Przejazd na trasie Darłowo - Postomino 5 lipca 2015

Darłowo - Postomino

Michał Urbański i Tomasz Jaksina przejechali dwa warianty ostatniego odcinka trasy nadmorskiej.

przejazdy Przejazd na trasie Osówka - Połczyn-Zdrój 4 lipca 2015

Osówka - Połczyn-Zdrój

W czasie, kiedy reszta pracowników z naszego zespołu przeprowadzała badania ruchu, Marek Wiśniewski przejechał kolejny odcinek planowanej trasy.

badania Drugie badania ruchu rowerowego 4 lipca 2015

Przeprowadziliśmy pomiary ruchu rowerowego w 5 punktach pomiarowych (sobota w sezonie wakacyjnym). Badania te posłużą jako punkt odniesienia do monitoringu efektów realizacji projektu w kolejnych latach. Tym razem na punkcie w Dźwirzynie zanotowalismy rekordową liczbę rowerzystów. Z drugiej strony na punkcie przy szlakach rowerowych między Złocieńcem a Czaplinkiem pomimo dużego ruchu samochodowego, nie odnotowaliśmy żadnego rowerzysty. W pozostałych miejscach ilość rowerzystów była porównywalna do wyników z poprzedniego badania.

badanie Toporzyk
badanie Dźwirzyno
badanie Cichorzecze
badanie Charzyno
badanie Wałcz leśniczówka badanie Wałcz przejazd kolejowy

przejazdy Drugi dzień wyjazdu terenowego i przejazdy na kolejnych odcinkach. 3 lipca 2015

Kiedy Dorota Nowoświecka i Michał Urbański spotkali się z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Karlinie, reszta z nas inwentaryzowala na rowerach kolejne trasy.

Białogard - Połczyn-Zdrój

Tomasz Jaksina i Michał Janeczko przejechali trasą Białogard - Połczyn-Zdrój wzdłuż dwóch różnych wariantów. Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej.

Świerznica - Złocieniec

Karolina Kluz przejechała trasę na odcinku Świerznica - Złocieniec. Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej.

Koszalin - Darłowo

Marek Wiśniewski przejechał trasę na odcinku Koszalin - Darłowo. Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej. Film z przejazdu do zobaczenia tutaj.

spotkanie Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Karlinie 3 lipca czerwca 2015

Dorota Nowoświecka i Michał Urbański reprezentujący RBGP WZ uczestniczyli w spotkaniu ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które odbyło się w Karlinie. Przed oficjalną częścią wstępnie omówiono z p. Kamilem Piecuchem i p. Moniką Drabowicz projektowane trasy i lokalne projektowane drogi rowerowe. Jedna droga ma już projekt budowlany i jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę (Karlino – Kołobrzeg przez Wrzosowo i Dygowo).

W głównej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele gmin należących do ZMiGDP: Borne Sulinowo, Szczecinek, Siemyśl, Grzmiąca, Biesiekierz, Barwice, Karlino, Biały Bór, Kołobrzeg, Białogard, Dygowo, Rąbino, Połczyn-Zdrój, Bobolice, Tychowo, Gościno, Rymań, a także inni interesariusze (m.in. nadleśnictwo Białogard, nadleśnictwo Połczyn-Zdrój, reprezentanci gmin Czaplinek i Świdwin). Urząd Marszałkowski WZ reprezentowała p. Wanda Nowotarska. Na spotkaniu pojawiło się znacznie więcej gości niż zaplanowano, także z gmin, z którymi w najbliższym czasie planowane są odrębne spotkania.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zarządu ZMiGDP p. Waldemar Miśko. Następnie Michał Urbański zaprezentował cele i założenia projektu oraz omówił postęp prac, skupiając się na zaprojektowanych trasach priorytetowych przebiegających przez obszary zainteresowanych gmin.

Przedstawicielki gminy Czaplinek wniosły uwagę, że trasa Bałtyk – Wałcz nie przebiega przez Czaplinek. Zawnioskowały o modyfikację tej trasy tak, aby prowadziła wzdłuż drogi nr 163 i przechodziła przez Czaplinek, Połczyn i Barwice, co ma się wpisywać w strategię Geoparku, który jest jednym z głównych produktów turystycznych tej okolicy.

P. Miśko wniósł o uwzględnienie odcinka Dygowo - Karlino jako trzeciej odnogi na trasie priorytetowej Bałtyk - Wałcz lub modyfikację przebiegu tej trasy, aby uwzględniała ten odcinek, który ma już projekt techniczny drogi rowerowej i ubiega się o pozwolenie na budowę.

Z sali padły pytania o wyjaśnienie idei głównych korytarzy i wariantów alternatywnych, co M. Urbański ponownie omówił. Pytano także, czy projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury czy budowę nowych dróg. P. Wanda Nowotarska wyjaśniła założenia ekonomiczne, na których bazuje projekt, mające na celu uzupełnianie brakujących odcinków pomiędzy istniejącą infrastrukturą niż budowanie w całości dłuższych tras. P. Krzysztof Szcześniak z Białego Boru zwrócił uwagę, że drogi projektowane w jego gminie nie zostały naniesione na mapy. Według RBGP WZ wszystkie dane otrzymane z gmin i nadleśnictw zostały uwzględnione i naniesione na mapę interaktywną.

Następnie dyskusja skupiła się na odcinku Białogard – Połczyn-Zdrój na trasie Bałtyk – Wałcz. P. Miśko zapytał kto zbuduje drogę, za czyje pieniądze, którędy będzie przebiegać? Związkowi zależy na połączeniu Białogardu z Połczynem i proponują okrężną trasę Białogard – Bobolice – Barwice – Połczyn-Zdrój. Pętla ta ma już projekt techniczny, gminy starają się o finansowanie. Przedstawiciele ZMiGDP kilkakrotnie prosili o uwzględnienie i pokazanie tej trasy w Koncepcji, niekoniecznie jako priorytetowego korytarza. Według p. Miśko Koncepcja tworzona jest bazując na względach finansowych, a nie całościowym spojrzeniu.

Po części dyskusyjnej chętni uczestnicy przystąpili do części warsztatowej i analizy dróg rowerowych na przygotowanych przez RBGP WZ mapach. Omawiane i wskazywane były odcinki dróg, którymi najlepiej poprowadzić trasy. P. Jacek Rożek z Nadleśnictwa Białogard zaproponował nową, nie uwzględnioną wcześniej przez zespół projektowy, drogę leśną na odcinku Osówek/Tychówko – Połczyn-Zdrój.

przejazdy Pierwszy dzień wyjazdu terenowego i przejazdy na kolejnych odcinkach. 2 lipca 2015

Rozpoczął się nasz zespołowy wyjazd w teren, podczas którego przez kilka dni intensywnie pracowaliśmy, badając ilość rowerzystów na punktach pomiarowych, przejeżdżając i dokumentując kolejne trasy, wyznaczając kolejne warianty ich przebiegu oraz biorąc udział w spotkaniach informacyjnych. Nasza baza miała miejsce we wsi Komory w gminie Będzino. Stąd mieliśmy dużo bliżej do kolejnych odcinków tras Nadmorskiej i Bałtyk - Wałcz.

Dziwnówek - Gąski

Tomasz Jaksina przejechał trasą nadmorską na odcinku Dziwnówek - Gąski o długości . Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej.

Koszalin - Białogard

Michał Janeczko i Karolina Kluz przejechali trasę na odcinku Koszalin - Białogard w dwóch różnych wariantach. Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej. Film z przejazdu do zobaczenia tutaj.

Kołobrzeg - Białogard

Marek Wiśniewski z naszego zespołu przejechał trasę na odcinku Kołobrzeg - Białogard o długości . Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej. Film z przejazdu do zobaczenia tutaj.

spotkanie Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Myśliborzu 29 czerwca 2015

spotkanie Myślibórz

Uczestników spotkania przywitał burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, który zaprosił do aktywnego udziału w dyskusji po prezentacji. Michał Urbański pokazał prezentację na temat ogólnych założeń koncepcji, zebranych informacji ankietowych, istniejących szlaków turystycznych. Powiedział również, jak ważne jest tworzenie tras długodystansowych dla efektów społeczno-gospodarczych.

Po prezentacji głos zabrał Janusz Mickiewicz z UM w Barlinku, który wyraził w imieniu wszystkich uczestników spotkania chęć współpracy i przekonanie o celowości projektu. Powiedział również, że na terenie gminy Barlinek powstało już kilka ścieżek, ale obsługują one tylko mieszkańców i turystów stacjonarnych. Włączenie ich w szerszy kontekst przyniosłoby więcej zysków. Według niego nie wystarczy tylko wybudować ścieżkę, ważna również jest informacja i promocja. Istotna jest również współpraca między sąsiadującymi gminami – Lipianami i Myśliborzem. Burmistrz Myśliborza wyraził chęć współpracy, ale również obawy przed możliwościami finansowania inwestycji.

Wanda Nowotarska w odpowiedzi przedstawiła różne metody pozyskiwania środków na budowę infrastruktury rowerowej.

Głos zabrał również Aleksander Smoliga z Nadleśnictwa Różańsko, którego zdaniem, choć przez tę część lasów nie będzie przebiegać główna trasa, lasy nie będą utrudniać przeprowadzania ścieżek uzupełniających, atrakcyjnych turystycznie. Drogi pożarowe są dostępne i ewentualne prace leśne przy odpowiedniej organizacji nie wykluczają prowadzenia tras.

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji nad szczegółowym przeprowadzeniem trasy przez tereny ich gmin. W warsztatowy sposób na mapach zaproponowali różne warianty przebiegu tras.

przejazdy Kolejne przejazdy - trasa wzdłuż Zalewu 25 czerwca 2015

Święta - Stepnica

Tomasz Jaksina z naszego zespołu przejechał wzdłuż Zalewu na odcinku Święta - Stepnica o długości . Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej.

Wolin - Stepnica

Marek Wiśniewski z naszego zespołu przejechał trasę wzdłuż Zalewu Szczecińskiego na odcinku Wolin - Stepnica o długości . Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej. Film z przejazdu do zobaczenia tutaj.

spotkanie Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Gryfinie 23 czerwca 2015

Michał Urbański, kierownik naszego zespołu, zaprezentował główne założenia projektu oraz przedstawił możliwe warianty przejścia trasy doliną Tywy przez gminę Gryfino. W naszej ocenie najbardziej optymalnym wariantem jest przebieg po śladzie dawnej linii kolejowej od Gryfina do Borzymia i następnie utwardzonymi drogami leśnymi do Małego Borzymia.

W czasie dyskusji pierwszym zagadnieniem poruszanym przez zebranych gości były sposoby finansowania inwestycji. W ramach RPO pula środków jest ograniczona, dlatego inwestycje rowerowe, które znajdą się w korytarzu, mogą mieć przyznawane dodatkowe punkty w konkursie. Można strać się o pozyskanie innych środków w ramach kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Pani Lidia Kmiecińska zasygnalizowała problem natury administracyjno – skarbowej odnośnie udostępniania leśnych dróg samorządom. Urząd Skarbowy zażądał od innego nadleśnictwa zapłaty podatku VAT za budowę drogi leśnej w związku z udostępnieniem drogi dla ruchu rowerowego – sprawa jest w toku.

spotkanie Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Wolinie 12 czerwca 2015

W ramach spotkania omówione zostały poszczególne odcinki tych tras, znajdujące się w obrębie gmin Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów.

 1. Aktualny przebieg odcinka łączącego Świnoujście i Międzyzdroje (szlak rowerowy R10) jest dobry. Problem stanowi kwestia własności gruntów, które częściowo należą do nadleśnictwa, częściowo do gminy Międzyzdroje a częściowo do Urzędu Morskiego. Nadleśnictwo wyraża zainteresowanie utwardzeniem dróg przebiegających przez swoje tereny, gdyż stanowią one jednocześnie drogi pożarowe oraz trasy wywozu drewna. Uczestnicy spotkania podkreślili, iż istotne będzie prawidłowe opisanie tego projektu i dobre uzasadnienie, żeby nie była konieczna zmiana funkcji leśnej na nieleśną (np. zamiast „trasy rowerowej” „ścieżka dydaktyczna”).
 2. Odcinek biegnący wzdłuż drogi nr 102. Główny problem na tym odcinku stanowić będzie zróżnicowane ukształtowanie terenu. Rozpatrywane są dwa warianty: „drogi” biegnący po północnej stronie drogi i „tani” biegnący po stronie południowej.
 3. Szlaki rowerowe w okolicy Dziwnowa: odcinek szlaku R10 Dziwnówek - Łukęcin nadaje się do naprawy; od Łukęcina w stronę Pobierowa i Rewala: szlak przebiega w pasie technicznym wybrzeża, w związku z czym kompetencje odnośnie gruntów posiada Urząd Morski.
 4. Trasa R66 wokół Zalewu Szczecińskiego: na mapie, która była przedstawiona podczas spotkania zaznaczony został proponowany przebieg szlaku na trasie Sułomino - Wapnica przez teren Wolińskiego Parku Narodowego. W ramach tej drogi zaproponowano dwie trasy: lżejszą dla wszystkich i bardziej wymagającą dla chętnych.

przejazdy Pierwsze przejazdy - trasa nadmorska 12 czerwca 2015

Międzyzdroje - Wolin

Michał Janeczko z naszego zespołu przejechał trasę nadmorską na odcinku Międzyzdroje - Wolin o długości . Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej.

Świnoujście - Dziwnówek

Tomasz Jaksina z naszego zespołu przejechał trasę nadmorską na odcinku Świnoujście - Dziwnówek o długości . Zdjęcia z przejazdu dostępne są również na mapie interaktywnej. Film z przejazdu do zobaczenia tutaj.

zarzad Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował rekomendowaną listę głównych korytarzy tras 8 czerwca 2015

Główne trasy rowerowe

 1. Nadmorska
 2. Pojezierna - dwie odnogi, jedna ze Szczecina, druga z Cedyni, łącząca się w okolicach Ińska i dalej biegnąca na wschód w stronę Szczecinka
 3. Bałtyk – Wałcz - dwie odnogi z Kołobrzegu i z Mielna przez Koszalin łączące się w Białogardzie
 4. Tywa – Odra - Zalew - wzdłuż rzeki Tywy i wschodniej części Zalewu Szczecińskiego z łącznikiem do trasy nadmorskiej
 5. Wał Pomorski - dwie odnogi, jedna ze Szczecina, druga z Cedyni, łącząca się w okolicach Ińska i dalej biegnąca na wschód w stronę Szczecinka
 6. Dolina Regi – Drawieński Park Narodowy
 7. Dolina Parsęty
 8. Dolina Płoni
 9. Dolina Odry
 10. Pałaców i zamków
 11. Szczecin - Kołobrzeg

Cztery pierwsze trasy uznane zostały za priorytetowe i zgodnie z założeniami projektu podlegają dalszemu opracowaniu i uszczegółowieniu

badania Pierwsze badania ruchu rowerowego 9 maja 2015

Przeprowadziliśmy pomiary ruchu rowerowego w 5 punktach pomiarowych (sobota przed sezonem wakacyjnym). W punktach tych dokonane zostaną jeszcze dwa kolejne badania w tygodniu i w weekend w trakcie wakacji. Badania te posłużą jako punkt odniesienia do monitoringu efektów realizacji projektu w kolejnych latach.

badanie Toporzyk
badanie Dźwirzyno
badanie Cichorzecze
badanie Charzyno
badanie Wałcz leśniczówka badanie Wałcz przejazd kolejowy

warsztaty Pierwszego robocze spotkania z wykonawcami koncepcji turystyki rowerowej na terenie SOM 23 kwietnia 2015

spotkanie ssom

Przebieg spotkania

W związku z realizacją projektu „Program funkcjonalno-użytkowy zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” realizowanego ze środków RPOWZ, istnieje potrzeba ujednolicenia projektu z „Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”.

Wykonawcy koncepcji dla SSOM przedstawili metodologię swojego opracowania oraz stan zaawansowania prac. Zapowiedzieli planowane spotkania z gminami SOM, na które pracownicy RBGP WZ również zostali zaproszeni.

Koncepcja tworzona przez RBGPWZ ma charakter turystyczny, a koncepcja SOM jest bardziej szczegółowa, ponieważ dotyczy również aspektu społeczno-gospodarczego SOM i powstanie dużo wcześniej. Od wyznaczenia głównych szlaków dla całego województwa jednak wszystko zależy. Z kolei koncepcja rowerowa Szczecina jest już gotowa, jednak ma charakter utylitarny a nie turystyczny. Aby koncepcje były jednolite należy uzgodnić definiowane pojęcia w zakresie czym jest droga, ścieżka, szlak rowerowy.

Podsumowanie

SOM poprosił RBGPWZ o mapy z wyznaczonymi korytarzami, które po uzgodnieniach zostaną przekazane. Specjaliści z instytutu IPS przekażą z kolei swoje dane z inwentaryzacji. Czekamy na efekty spotkań z gminami i będziemy wymieniać się informacjami na bieżąco.

warsztaty Prezentacja i spotkanie konsultacyjne projektu „Pomerania” autorstwa SSOM 13 kwietnia 2015

Przebieg spotkania

Spotkanie miało na celu konsultacje projektu omawianego już wcześniej z władzami gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Autor opracowania wspólnie z p. Ewą Nosek omówili główne założenia projektu. Podstawą dla spójnego rozwoju turystyki obszaru objętego Stowarzyszeniem SOM powinna być woda. Na tej podstawie powinny być wykorzystane i dofinansowane już istniejące atrakcje i ewentualnie uzupełnione o brakujące elementy.

Podczas spotkania autor przedstawił pokrótce główne założenia projektu Pomerania – wyznaczone RAPy (Regionalne Atrakcje Przyrodnicze). Są to obszary grupujące istniejące i potencjalne atrakcje turystyczne województwa będące potencjalnymi platformami porozumienia dla gmin objętych poszczególnymi RAPami.

Dopracowanie projektu „Pomerania” jako produktu turystycznego, mającego docelowo wpływać na zwiększenie ilości miejsc pracy w danym regionie.Przedstawiony projekt został skomentowany przez uczestniczących oraz wystosowane zostały następujące uwagi:

 • Komplementarność oferty zawartej w projekcie opierać się na zinwentaryzowanych zasobach bazy i atrakcji turystycznych oraz łączenie w sieci atrakcji o podobnym lub tożsamym profilu.
 • Stworzenie korzystnych warunków dla operatorów baz noclegowych, wypożyczalni i przystani. Zachęcanie do rozbudowy istniejących baz lub tworzenia nowych ośrodków kompleksowych: przystań, zaplecze sanitarne, wypożyczalnie kajaków i rowerów.
 • Opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem tras, dostępności sprzętu oraz możliwością rezerwacji.
 • Opracowanie etapowania w ramach samych RAPów ale i pomiędzy nimi – dla maksymalnego wykorzystania już istniejącej infrastruktury.

zarzad Spotkanie Grupy Sterującej 25 marca 2015

Uczestnicy spotkania

 1. Krzysztof Barczyk – Dyrektor Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Przewodniczący
 2. Marcin Szmyt – Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 4. Wanda Nowotarska – Pełnomocnik Marszałka ds. komunikacji rowerowej
 5. Stanisław Dendewicz – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
 6. Leszek Jastrzębski – Generalny projektant, Zastępca Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
 7. Agnieszka Ulass – Wydział Infrastruktury i Transportu w zastępstwie dyrektora Wydziału
 8. Michał Urbański – Główny Projektant – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
 9. Jolanta Juchnowicz – Gabinet Marszałka WZ

Przebieg spotkania i poruszane zagadnienia

 1. Przekazanie informacji o stanie prac nad projektem w tym
  • Kalendarium najważniejszych wydarzeń
  • Harmonogramu
  • Stopnia zwrotu ankiet z gmin, powiatów i jednostek Lasów Państwowych
  • Przedstawienie tras rowerowych wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
  • Przedstawienie propozycji logo i akronimu
  • Projektu strony internetowej i projektu interaktywnej prezentacji kartograficznej prac nad projektem
 2. Omówienie problemów stopnia zwrotu ankiet oraz monitorowania w jst i lasach państwowych.
 3. Dyskusja na temat terminu i zakresu tematycznego spotkań z gminami.
 4. Problematyka koordynacji prac nad projektem z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wnioski i ustalenia podsumowujące

 1. Przekazanie członkom Grupy Sterującej listy jst i nadleśnictw które nie odpowiedziały na ankietę w celu podjęcia działań monitujących – wg stanu na koniec marca br.
 2. RBGW WZ zorganizuje spotkanie koordynujące z SSOM i powiadomi o terminie członków Grupy Sterującej.
 3. RBGP WZ przekaże do Gabinetu Marszałka projekt logo i akronimu projektu w celu konsultacji i podjęcia decyzji o jego stosowaniu.
 4. RBGP WZ przekaże członkom Grupy Sterującej mapę PZPWZ z uwidocznieniem tras rowerowych zapisanych w planie, w celu konsultacji przebiegu głównych tras rowerowych.

warsztaty Warsztaty z ekspertem Marcinem Hyłą 23 marca 2015

wasztaty-Marcin-Hyla

Nasz zespół wraz z Pełnomocnikiem Marszałka ds. komunikacji rowerowej Wandą Nowotarską spotkał się z Marcinem Hyłą, specjalistą od infrastruktury rowerowej, prezesem organizacji Miasta dla Rowerów. Podczas warsztatów ekspert przedstawił cztery prezentacje, które stały się również przedmiotem dyskusji:

 1. Zrozumieć rowerzystę: podstawy projektowania systemów rowerowych.
 2. Metodologia projektowania systemów rowerowych.
 3. Dobre i złe praktyki.
 4. Przykłady z Czech, Słowacji i Austrii.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja na temat projektowanych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim, możliwości ich realizacji oraz uwarunkowań związanych z istniejącą infrastrukturą, ukształtowaniem terenu, planami i strategiami oraz atrakcyjnością danych terenów. Ważne miejsce w dyskusji zajęła kolej i dworce, które są „protezą” dla ruchu rowerowego. Ekspert zwrócił również nam uwagę na konieczność brania pod uwagę połączenia tras z sąsiednimi województwami i Niemcami.

spotkanie Spotkanie w nadleśnictwie w Kaliszu Pomorskim z nadleśnictwami RDLP Piła 5 marca 2015

Spotkanie dotyczyło zakresu i możliwego sposobu uzyskania danych na temat dróg leśnych utwardzonych. Ustalono, że każde z nadleśnictw przekaże informację indywidualnie.

warsztaty Spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 20 lutego 2015

Spotkanie dotyczyło zakresu i możliwego sposobu uzyskania danych na temat dróg leśnych utwardzonych. Ustalono, że każde z nadleśnictw przekaże informację indywidualnie.

zarzad Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku do RPO i udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi RBGP WZ 18 lutego 2015

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt 1, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. poz. 1649ze zm.) z art. 95 i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udziela pełnomocnictwa Stanisławowi Dendewiczowi,
Dyrektorowi Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego jako beneficjenta projektu systemowego pn.: „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” przed Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu systemowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.1. Infrastruktura turystyczna; do dokonywania korekt wniosku o dofinansowanie w zakresie wynikającym z zastrzeżeń i uwag o charakterze formalnym i merytorycznym zgłoszonych przez instytucję zarządzającą; do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym projektu systemowego i podpisywania stosownych dokumentów, tj. wniosków o płatność i sprawozdań.

Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania przez Pełnomocnika dalszych pełnomocnictw w powyższym zakresie. Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu pełnienia przez Pełnomocnika funkcji lub odwołania pełnomocnictwa.

spotkanie Spotkanie z wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem i przedstawicielami powiatów 6 lutego 2015

Spotkanie rozpoczął wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. Przedstawiając temat spotkania przedstawił p. Wandę Nowotarską pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej, która przedstawiła prezentację nt. „Inwentaryzacja i koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego”.

P. Wanda Nowotarska przybliżyła wagę rozwoju turystyki rowerowej i jej wpływ na różne gałęzie gospodarki oraz przedstawiła cele wsparcia turystyki rowerowej w regionie. Na podstawie ogólnej oceny szlaków rowerowych zidentyfikowała główne problemy i braki w sieci krajowych tras rowerowych. Na tej podstawie zostały przedstawione wymagania jakie będzie stawiała „Koncepcja …” trasom i szlakom rowerowym województwa zachodniopomorskiego; będą to m.in. kryteria zgodne z holenderską metodą CROW projektowania tras rowerowych. Projektowane trasy spełniać muszą standardy tras długodystansowych oraz dostosowanych do uczestników o różnym poziomie umiejętności i siły. Dla stworzenia spójnej sieci niezbędne jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury turystycznej oraz dróg leśnych.

Doradca wicemarszałka podkreślił wagę współpracy gmin i powiatów oraz jednostek zarządzających zasobami leśnymi i wodnymi, poprzez sprawną wymianę informacji między jednostkami „Koncepcja tras rowerowych …” będzie obejmowała wszelkie możliwe do wykorzystania elementy infrastruktury istniejącej bądź już projektowanej.

Następnie głos zabrał Michał Urbański przedstawiając pokrótce schemat i metodologię prac nad „Koncepcją …”. Będące w zasobach informacje zostaną uzupełnione o wyniki ankiet rozsyłanych do gmin, powiatów i Dyrekcji Lasów Państwowych. Informacje jakie planuje się pozyskać w ramach ankietowania to: kilometraż istniejących i projektowanych dróg i szlaków rowerowych, rodzaj i stan nawierzchni oraz istniejące generatory ruchu turystycznego. Zapytał również, czy istnieje możliwość otrzymania informacji o drogach leśnych z RDLP czy konieczne będzie zwracanie się do nadleśnictw. Przedstawiciele RDLP potwierdzili że informacje przekaże Regionalna Dyrekcja.

Podsumowując prezentację Wanda Nowotarska podkreśliła istotę wykorzystania infrastruktury o podstawowym odmiennym przeznaczeniu również jako trasa rowerowa, co będzie niezbędne do racjonalizacji sieci tras oraz kosztów ich wykonania.

Wicemarszałek Tomasz Sobieraj zwrócił uwagę na konieczność i możliwość wykorzystania znanych szerzej atrakcji turystycznych dla promowania miejsc równie atrakcyjnych, ale mniej rozpropagowanych. Zapewnił jednocześnie o silnej promocji tras i szlaków, jakie znajdą się w „Koncepcji …”.

Dyskusję rozpoczęła Dorota Janicka Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych. Chwaląc ideę ogólnowojewódzkiej koncepcji pytała czy „Koncepcja …” będzie uwzględniać funkcjonujące pieszorowerowe przejścia graniczne ze strona niemiecką oraz czy uwzględnione zostanie oznakowanie szlaków i informacja turystyczna z nimi związana.

Wicestarosta goleniowski Tomasz Stanisławski: czy w związku ze zbieranymi informacjami, wiadomo już jak i przez kogo będą finansowane poszczególne inwestycje i czy SOM posiada indywidualne środki na finansowanie ścieżek rowerowych na swoim obszarze.

W odpowiedzi wicemarszałek Tomasz Sobieraj podkreślił że ten etap prac obejmuje inwentaryzację i koncepcje tras, natomiast realizacja inwestycji to kolejny etap nie zawarty w tym opracowaniu. Dyrektor WZS Marcin Szmyt wyjaśnił, iż źródła finansowania inwestycji opartych na „Koncepcji …” mogą być różnorakie i nie muszą się ograniczać do RPO. „Koncepcja …” zbuduje wizję rozwoju w skali województwa i to RPO może być głównym źródłem finansowania, ale nie bezpośrednio pod hasłem turystyki, ale np. na wykorzystanie posiadanych walorów. Finansowane będą głównie działania priorytetowe wyznaczone przez „Koncepcję …” jednak nie będzie to jedyne żródło kwalifikacji danej inwestycji.

Z sali padło pytanie o terminy realizacji oraz zakres przesyłanych informacji pomiędzy powiatem a gminami – w odpowiedzi Michał Urbański zobowiązał się uszczegółowić terminy w przygotowywanej ankiecie. Zakres przesyłanych danych ustalono: starostwa przesyłać będą dane odnoszące się do dróg będących w zarządzie powiatu oraz przekażą informacje odnośnie natężenia ruchu (o ile takie posiadają), natomiast gminy przekażą informacje o drogach, ścieżkach i szlakach będących w zarządzie gminnym.

Głos zabrał Sylwester Major wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku: należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie drogi leśne będą spełniały przedstawione wymagania co do nawierzchni. Jednocześnie podał informację, że w terenie pozostającym pod nadzorem RDLP Szczecinek znajduje się ok. 2 tys km ścieżek rowerowych. Przy planowaniu już na etapie koncepcji uwzględnić należy tereny objęte szczególna ochroną m.in. obszary Natura 2000.

Kończąc spotkanie Wanda Nowotarska przypomniała o planowanych czterech spotkaniach regionalnych, na których będą ponownie dyskutowane wszelkie wątpliwości.

ankiety Do gmin zostały wysłane ankiety 13 lutego 2015

W związku z podjęciem prac nad opracowaniem „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, którego celem jest kompleksowa inwentaryzacja liniowej infrastruktury rowerowej oraz wskazanie kierunków rozwoju sieci dróg rowerowych w naszym województwie, zwróciliśmy się z prośbą do gmin o wskazanie informacji dotyczącej:

 1. Istniejącej liniowej infrastruktury rowerowej (drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, pasy ruchu dla rowerów) opatrzonej znakami C-13 albo kombinacją znaków C-13/C—16.
 2. Planowanej liniowej infrastruktury rowerowej (drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, pasy ruchu dla rowerów) oraz obiektów towarzyszących wraz z oceną stanu zaawansowania.
 3. Oznaczonych szlaków rowerowych.
 4. Innych popularnych odcinków dróg o dużym potoku rowerzystów lokalnych bądź turystów rowerowych.

Zachęcaliśmy gminy również do przedstawienia lokalnych atrakcji turystycznych, które mogą być interesujące dla rowerzystów.

zarzad Zarząd podjął decyzję w sprawie określenia kierunków wsparcia rozwoju turystyki rowerowej w województwie zachodniopomorskim 28 stycznia 2015

Na spotkaniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przedstawilismy wniosek o podjęcie decyzji w sprawie określenia kierunków wsparcia rozwoju turystyki rowerowej.

Opis sprawy

Rozwój turystyki rowerowej w województwie zachodniopomorskim zdeterminowany jest posiadanymi przez region walorami, tak naturalnymi jak i antropogenicznymi. Z analizy potencjału turystycznego województwa wynika, że największymi możliwościami rozwojowymi charakteryzują się obszary produktowe skupione m.in. wokół turystyki aktywnej i specjalistycznej, do której w naszym regionie należą: uzdrowiska, SPA & wellness, żeglarstwo, golf oraz turystyka rowerowa.

Województwo Zachodniopomorskie wspiera działania mające na celu rozwój turystyki rowerowej w regionie. Z racji ogromnego potencjału, nie można pominąć współpracy w tej dziedzinie. W Polsce, z uwagi na niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego jest najważniejsze, aby trasa rowerowa była poprowadzona po bezpiecznej infrastrukturze, ale oznakowanie trasy stanowi kolejny ważny czynnik. Samo zidentyfikowanie i umieszczenie na mapach lokalizacji szlaków i dróg, po których bezpiecznie mogą poruszać się rowerzyści nie stanowi wystarczającego impulsu do rozwoju turystyki rowerowej. Przygotowanie koncepcji tras rowerowych umożliwi Zarządowi WZ podjęcie, popartej obiektywną analizą, decyzji co do koncentracji środków zewnętrznych (głównie europejskich), będących w potencjalnej, bądź faktycznej dyspozycji Województwa, w tym przede wszystkim RPO WZ 2014-2020, co do realizacji (wybudowania brakujących odcinków i oznakowania istniejących) jednej albo dwóch takich tras.

Charakter środków europejskich, w tym zarezerwowanych w RPO WZ, determinuje ich wykorzystanie na rozwój produktu turystycznego, opartego na dokumencie o charakterze strategicznym (jakim jest koncepcja tras). Ponadto, projekty związane z rozwojem tras rowerowych muszą w ramach RPO WZ (Priorytet inwestycyjny 8b) cechować się prozatrudnieniowym charakterem oraz być elementem planu działań zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium wskazującą powiązane ze sobą projekty. Koncepcja wskaże kierunki rozwoju głównych tras rowerowych w województwie i będzie służyć wszystkim interesariuszom do realizacji przyszłych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej. Koncentracja środków z różnych źródeł będzie przeciwdziałać rozdrobnieniu inwestycji nie powiązanych ze sobą i nie stanowiących sieci. Trasy wypracowane w koncepcji będą tak zaprojektowane, aby były dostępne dla każdego rowerzysty, niezależnie od kondycji fizycznej, typu roweru, czy obciążenia bagażem, gdyż mają one służyć rozwojowi turystyki masowej, dostępnej dla każdego, a przez to przynoszącej największe dochody dla lokalnych przedsiębiorców oraz skupiającej nowo powstające punkty usług turystycznych.

Przedmiotem decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego jest określenie sposobu i rodzaju działań, jakie mają zostać podjęte w celu rozwoju turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Proponuje się realizację przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego projektu polegającego na wykonaniu jednego z dwóch poniższych wariantów: koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego albo alternatywnej inwentaryzacji wszystkich dróg z terenu województwa, które mogą służyć komunikacji rowerowej.

Przewidywany Budżet projektu w wariancie I wynosi 590.000 zł i jest możliwy (przy założeniu realizacji projektu w terminie do października – listopada 2015 r.) do sfinansowania z RPO WZ 2007 – 2013 w ramach działania 5.1. Infrastruktura turystyczna – jako projekt systemowy. W wariancie II wielokrotnie większy nakład pracy i czas wykonanania wyklucza możliwość finansowania go w całości z RPO WZ 2007-2013.

W wariancie I opracowanie pozwoli na wyznaczenie 4 priorytetowych tras rowerowych z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

Wariant II zakłada pogłębioną inwentaryzację wszystkich dróg z terenu województwa, które mogą służyć turystyce rowerowej.

ZAPOWIEDZI

HARMONOGRAM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20014-2020

 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4